IF YOU ARE ENGLISH  SPEAKING…See more information in English section below

NORSK/NORWEGIAN:

FORTSATT LEDIGE PLASSER

 • Sted: Holu i Ål
 • Tid: 5. november 18:00 – 10. november  kl 14:00, 2023
 • Priser:   Kr 5.550,- som dekker alt – dvs skolepenger, kost og losji
 • Sengetøy: Ta med sengetøy eller leie for 80,- (evt. 120,- inkl 2 håndklær)

Hva er en B-skole?
B-skolene bygger på fundamentet som allerede er lagt i våre hjerter under ‘A’-skolen: Opplev Fars kjærlighet. På B-skolen er det et fokus på å åpenbare hvor sterkt det påvirker oss å vandre i denne åpenbaringen av Hans kjærlighet. På B-skolen vil vi dekke følgende 4 temaer og mye, mye mer

 • Hjertets øyne: Vi vil oppdage betydningen av «åpningen av hjertets øyne» og hvordan Guds liv som er i Kristus Jesus, strømmer til oss og gjennom oss nettopp dette
 • Sønnekåret: Vi vil utforske det livgivende forholdet mellom kristen modenhet, vårt sønnekår og personen Jesus Kristus.
 • Fars omfavnelse: Du vil lære å betjene «Fars omfavnelse» som ble overlevert til oss alle fra Jack Winter. Det var Jack som lærte oss at Fars kjærlighet kan overføres.
 • Trøst: Du vil bli vist hvor du kan finne trøst og få mulighet til å gå inn i den trøsten som allerede er tilgjengelig for deg.

Om lærerne

Olav og Unni Slåtten har båret åpenbaring om Guds Farshjerte i en årrekke og vært sentrale i å ta dette budskapet til Norge. Mye av tiden går til å undervise i og lede A-skoler i Norge, Danmark, Brasil, Uganda, Nederland, og Kenya. De deler fra hjertet og viser med sine liv hvordan Fars kjærliget forvandler på dypet. De har fem barn, ni barnebarn.

 

Gunnar og Ingrid Dehli. Gunnar ble kjent med Jesus som barn. I tenårene og erfarte han å bli fylt av Den Hellige Ånd, noe som satte ham i brann for Gud. Noen betydningsfulle hendelser da han var tidlig i tjueåra, skapte en grunnleggende tillit i ham til Gud som Far. Ingrid ble kristen som ung voksen. Etter å ha fått en døv sønn, ble de opptatt av å formidle Fars kjærlighet til døve. Dette åpnet dørene for dem til å tjene blant døve. Da de kom i kontakt med Fatherheart Ministries, fikk de en dypere forståelse av hvordan Far vil vise sin kjærlighet til både døve og hørende. I de senere åra har de holdt Farshjerteskoler sammen i Norge og Gunnar har hatt skoler for døve i flere land, spesielt i Afrika.Gunnar og Ingrid bor i Oslo og de har tre sønner som alle er gift og har gitt dem åtte barnebarn.

Påmelding

 • Påmelding sendes pr epost til helge Svanaasen: Helge.svanaasen@gmail.com
 • Påmeldingsgebyr kr 300.- (refunderes ikke) og innbetales til konto 2320.20.70205 – merk med B-skole og ditt navn. Restbeløpet betales innen 30. oktober 2023
 • Betaling fra utlandet: Pay to account: IBAN NO7223202070205 / SWIFT: SPTRNO22

Mer informasjon kontakt Helge Svanaasen:
e-post: Helge.svanaasen@gmail.com
Tlf: +47-91 82 08 96

VELKOMMEN!

 

ENGLISH

 • This school will be taught in Norwegian with translation into English
 • Teachers are Olav & Unni Slåtten and Gunnar og Ingrid Dehli.

Olav and Unni have carried revelation about God’s Father’s Heart for many years and have been central in taking this message to Norway, Africa, and many other countries. Much of the time is spent teaching and leading A-schools in Norway, Denmark, Brazil, Uganda, the Netherlands, Finland, Sweden, and Kenya. They share from their hearts and show with their lives how Father’s love transforms in the depths. They have five children, and nine grandchildren.

 

 

Gunnar and Ingerid. Gunnar became acquainted with Jesus as a child. In his teens, he experienced being filled with the Holy Spirit, which set him on fire for God. Some significant events when he was in his early twenties created a fundamental trust in him in God as Father. Ingrid became a Christian as a young adult. After having a deaf son, they became interested in conveying Father’s love for the deaf. This opened the doors for them to serve among the deaf. When they came in contact with Fatherheart Ministries, they gained a deeper understanding of how Father will show his love for both the deaf and the hearing. In recent years they have held Fathers’ Heart Schools together in Norway and Gunnar has had schools for the deaf in several countries, especially in Africa. Gunnar and Ingrid live in Oslo and they have three sons who are all married and have given them eight grandchildren.

 

Registration/Prices

 • Location: Holu i Ål
 • Date and time: 5. November at 6:00 pm – 10. November at 2:00 pm, 2023
 • Price:   NOK 5.550,-which covers everything – i.e. school fees, board and lodging
 • Bed linen: Bring or rent bed linen NOK 80,- (or 120,- incl. 2 towels)

Registration is sent by email to Helge Svanaasen: helge.svanaasen@gmail.com
Registration fee NOK 300.- (non-refundable) and paid to account 2320.20.70205 – mark with «B-school» and your name. The balance will be paid by October 30, 2023
Payment from abroad: Pay to account: IBAN NO7223202070205 / SWIFT: SPTRNO22

More information contact Helge Svanaasen:
email: helge.svanaasen@gmail.com
Tel: + 47-91 82 08 96

WELCOME!

B-skole/school 5-10 november 2023, Holu i Ål